60
0
Command New Laravel

دستورات جدید در لاراول ۱۱

0 دقیقه

در لاراول ۱۱ برخی از فایل های اضافی حذف شدند و زیرا استفاده چندانی نمی شدند که حداقل از شلوغی آن کاسته بشه اما به این معنا نیست که لاراول این فایل ها را نادیده می گیرد و بلکه به برنامه نویس اجازه می دهد با دستورات زیر فایل های که نیاز دارند را ایجاد کند.

php artisan install:api
php artisan config:publish cors
php artisan install:broadcasting
php artisan make:provider
php artisan make:class
php artisan make:enum
php artisan make:interface
php artisan make:trait
لاراول (Laravel) آوریل / 24 / 2024 372

دیدگاه شما